REJESTRACJA JACHTÓW I ŁODZI

Statki objęte obowiązkiem wpisu do rejestru

  • jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, skuter wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana repliki statku historycznego) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  • jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

W ramach procedury rejestracji statku dokonujemy również przeglądów technicznych.

Procedura wpisu

Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez armatora nie później niż w terminie 30 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w kraju albo przybycia statku do kraju, jeśli statek został zakupiony za granicą.

Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez armatora nie później niż w terminie 30 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w kraju albo przybycia statku do kraju, jeśli statek został zakupiony za granicą.

Proces rejestracji jachtów i innych jednostek pływających oraz przeglądy techniczne dokonywane są u nas przez Inspektora Nadzoru Technicznego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie Roberta Jaworskiego nr licencji – 60.

W celu wpisania do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m należy złożyć osobiście następujące dokumenty:

  • dowód własności, którym może być w szczególności: faktura VAT, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego, W przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • Wniosek o rejestrację ( składany w postaci papierowej jest opatrzony czytelnym podpisem właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela jednostki pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna).
  • Dokument lub materiał potwierdzający rejestracje w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana ( dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji).
  • Dokument o wyrejestrowaniu jednostki z poprzedniego rejestru polskiego, zagranicznego lub dokument potwierdzający rejestrację czasową.
  • Dokument potwierdzający parametry jednostki.

Masz jakieś wątpliwości? Skontaktuj się z nami już dziś!

neptun kursy

Lubelskie Centrum Sportów Wodnych Neptun

ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00